غذاهای ایرانی

منوی غذاهای ایرانی

بناب ، جوجه با استخوان ، گردن ، شیشلیک 

قیمت : 565000 تومان

قیمت : 130000 تومان

165000 تومان

قیمت : 120000 تومان

قیمت : 120000 تومان

قیمت : 110000 تومان

قیمت : 130000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 79000 تومان

قیمت : 79000 تومان

قیمت : 160000 تومان

قیمت : 150000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 79000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 99000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 69000 تومان

قیمت : 21000 تومان

قیمت : 21000 تومان

قیمت ها به تومان می باشد . به مبالغ فوق 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می شود