غذاهای فرنگی

منوی غذاهای فرنگی

قیمت : 95000 تومان

قیمت : 190000 تومان

قیمت : 85000 تومان

گوشت برگر ،+ سیب زمینی 

قیمت : 85000 تومان

قیمت : 95000 تومان

قیمت : 79000 تومان

قیمت : 89000 تومان

قیمت : 65000 تومان

قیمت : 100000 تومان

قیمت : 89000 تومان

قیمت : 95000 تومان

قیمت : 85000 تومان

ژامبون ، پپرونی ، گوشت چرخ کرده

قیمت : 95000 تومان

قیمت ها به تومان می باشد . به مبالغ فوق 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می شود