پیش غذاها

منوی پیش غذاها

قیمت : 85000 تومان

قیمت : 50000 تومان

قیمت : 18000 تومان

قیمت : 18000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 35000 تومان

قیمت : 32000 تومان

قیمت : 32000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 32000 تومان

قیمت : 18000 تومان

قیمت : 18000 تومان

قیمت : 19000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

قیمت ها به تومان می باشد . به مبالغ فوق 9% مالیات ارزش افزوده اضافه می شود